آیین نامه اجرایی ماده 12، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور