ماده 12، قانون رفع موانع تولید رفابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور