مصوبه جدید شورای اقتصاد طرح 140 هزار تاکسی فرسوده با تاکسی تمام گاز سوز با پیمایش بالا

- مصوبه قدیم شورای اقتصاد طرح 140 هزار تاکسی فرسوده با تاکسی تمام گاز سوز با پیمایش بالا