- خلاصه طرح جایگزینی 140000 تاکسی فرسوده با تاکسی تمام گازسوز با پیمایش بالا